46th

ICT and Electronics Convention

Grand Hotel Adriatic Congress Centre and Hotel Admiral 
May 22 - 26, 2023 Opatija, Croatia

SH2O – Smart Water for a Greener Future


Organizers: 
MIPRO, UNIPU i Smart Aqua d.o.o.

Contact: 
Dragan Sokolović (Smart Aqua d.o.o., Pula, Hrvatska)

Panelists: 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, Hrvatske vode, Hrvatsko društvo za zaštitu voda, Grupacija Vodovoda i kanalizacija (GVIK), UNIPU Pula

About: 
Ubrzani porast stanovništva urbanih centara, kao i njihov ubrzani gospodarski razvoj, povećani pritisak na urbanizaciju, izazovi zagađenja okoliša i već prisutni efekti klimatskih promjena, čimbenici su zbog kojih je sve teže osigurati i održati dovoljne količine pitke vode. 

Globalni ciljevi (Sustainable Development Goals – SDGs), a također i referentni dokumenti Europske komisije, određuju da je voda vrijedan prirodni resurs s kojim se mora upravljati na održiv način, a svi gubici ovog resursa trebaju uvijek biti minimizirani. 

Održivost je danas široko prepoznata kao jedan od glavnih pokretača buduće evolucije društva u cjelini. “Održivi razvoj” je prepoznat kao vodeći cilj budućeg razvoja i formuliran u obliku načela u Agendi održivog razvoja Ujedinjenih naroda do 2030., nadovezujući se na prethodne strategije iz 1970-ih. To je jedna od ključnih prioritetnih zadaća u svim EU strategijama, a posebice u najnovijem „European Green Deal“, a time se odražava na različite sektore (proizvodnja, energetski sustavi, turizam, zdravstvo, poljoprivreda). Javna infrastruktura koja pruža usluge individualnim i industrijskim korisnicima trebala bi donijeti glavnu prednost održivim društvima. Sustavi upravljanja vodom su jedan od značajnih primjera u kojima koordinirano djelovanje može donijeti bitne koristi globalnim ciljevima održivosti.

Izazov stalnih, brzih  i nepredvidljivih promjena, kompleksnost procesa gdje su iskustva iz prošlosti sve manje primjenjiva za predviđanje budućih trendova, stvaraju novu paradigmu u kojoj vodni sektor treba tražiti nova rješenja, koja sve manje mogu biti široko primjenjiva, a često trebaju biti prilagođena potrebama pojedinog korisnika.

Brzi razvoj novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija omogućio je vodnoj industriji automatizaciju procesa i prikupljanje podataka kao nikada prije. Mogućnosti Interneta stvari (IoT), računalstvo u oblaku i analitika velikih podataka (BIG DATA) daju ogromnu mogućnost donošenja učinkovitijih i djelotvornijih odluka utemeljenih na znanosti.

Digitalizacija i digitalna transformacija predstavlja priliku za bolje rješavanje nekih hitnih pitanja s kojima se suočavaju komunalna poduzeća poput rasta sustava i njegove složenosti, povećanja broja korisnika u urbanim centrima, starenja infrastrukture, skorog umirovljenja velikog broja starijih djelatnika, optimizacija troškova poslovanja, nove regulative zaštite okoliša, itd. 

Međutim, kod Javnih Isporučitelja Vodne Usluge (JIVU) digitalizacija se različito shvaća jer su u različitim fazama razvoja i proširenja. Za one koji započinju put digitalizacije, početne koristi mogu se postići povećanjem učinkovitosti, ali to je samo početak promjene. Sve veća digitalna zrelost JIVU dovodi do poboljšanih kapaciteta za usvajanje inovativnije uporabe novih tehnologija, stvarajući mogućnosti za razvoj novih poslovnih modela, unapređenje učinkovitosti uz istovremenu optimizaciju iskorištenja infrastrukture, ljudskih i tehničkih potencijala i posebice smanjenje troškova.

Velika mogućnost razvoja tehnoloških inovacija, specifična znanja iz raznih industrija koja mogu biti primijenjena, postojanje velikog broja proizvođača proizvoda i opreme specijalizirane za rad u vodi, mogućnost otvaranja nove industrijske niše te posljedično i otvaranja novih visokokvalificiranih radnih mjesta; sve su to mogućnosti za razvoj gospodarstva u okviru zelene i digitalne tranzicije.

Goals: 

- povećanje svjesnosti sektora Informacijsko-Komunikacijsko-Elektroničkih Tehnologija (IKET) o potrebama za novim
tehnologijama i uslugama u vodnom sektoru, te potrebi udruživanja oba sektora kao novog standarda razvoja
društva

- zvanični dokument (deklaracija, bijela knjiga) o ciljevima i smjernicama za daljnji razvoj udruživanja IKET i vodnog
sektora

- preporuke javnim isporučiteljima vodnih usluga za planiranje i provedbu ulaganja i projektnih inicijativa usmjerenih
na uvođenje digitalnih rješenja u poslovanju, jačanju digitalnih vještina i prilagodbu organizacijskih praksi, a sve sa
ciljem digitalne i zelene transformacije

- identificirati ključna mjesta za diseminaciju paradigme i otvaranja mogućnosti suradnje kroz znanstvene 
konferencije na temu integracije IKET i vodnog sektora

- osnivanje radnog tima za izradu dokumenta o jasnim ulogama pojedinih segmenata društva i potrebnim 
kompetencijama koje je potrebno razviti u društvu kako bi se uspješno provela digitalna transformacija u vodnom 
sektoru te time stvorili uvjeti za neometano funkcioniranje toliko vitalnog sektora za život 

This panel is held in Croatian.

Sponsors
MIPRO - innovative promotional partnership
sposors2023l-1684407392.jpg